انواع دیگ بخار

دیگ های بخار را می توان بر اساس طراحی ساخت (صرف نظر از ظرفیت، ابعاد و فشار کاری) به دو دسته “واترتیوپ” و “فایرتیوپ” دسته بندی نمود.
  • دیگ های فایرتیوپ: در این نوع دیگ، گاز های داغ حاصل از احتراق سوخت در لوله های عبور کننده از داخل آب تولید و در دستگاه حرکت می کنند. در نتيجه حرارت گاز های داغ به آب می رسد و بخار تولید مي شود. خود ديگ های فایر تيوپ به دو گروه Wet Back و Dry Back تقسيم مي شوند.
  • دیگ های واترتيوپ:
  • در این نوع ديگ، آب در لوله های عبور كننده از داخل گاز های داغ حاصل از احتراق سوخت حركت مي كند. در نتيجه حرارت گاز های داغ به آب منتقل  و بخار تولید مي شود. این نوع دیگ برای فشارهای بالا و ظرفیت های زیاد مناسب است.